Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Grups polítics

Règim retributiu dels regidors municipals

El règim retributiu dels regidors municipals va ser aprovat per acord del Ple de la Corporació en sessions de data 15 i 25 de juliol i 26 d’agost de 2019 i és la següent:

1r.- L’alcalde exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva amb un retribució anual bruta de 39.690,00 euros, en dotze pagues.

2n.- Un regidor durà a terme les seves funcions en règim de dedicació parcial del 50% i en contrapartida percebrà una retribució anual bruta de 19.845,00 euros.

3r.- Tres regidors duran a terme les seves funcions en règim de dedicació parcial del 20% i en contrapartida percebran una retribució anual bruta de 8.375,00 euros, en dotze pagues.

4rt. Pel que fa als regidors sense dedicació ni exclusiva, ni parcial, percebran una indemnització per assistència a les sessions en els termes següents:

• Els membres de la Junta de Govern Local, per cada sessió: 143,00 euros
• Els membres del Ple, per cada sessió: 114,00 euros

5e.- Finalment s’estableix, en favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització per a despeses, en els termes següents:

• Quota fixa anual de 10,00€ per grup o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en que hi hagi eleccions.
• Quota variable de 350,00€ per cada regidor del grup municipal o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en que hi hagi eleccions.


DIRECTIUS I CÀRRECS DE CONFIANÇA
En l'actualitat aquest ajuntament no disposa ni de directius, ni de càrrecs de confiança.


imprimir
Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: