logo

Pla d'emergències en cas de nevades

1.-SUPÒSIT DE NEVADA DURANT HORARI LECTIU

1.1. -Els regidors d'educació han de disposar, durant el període que duri la nevada, d'informació meteorològica, així com de I' estat de les carreteres d'accés al poble i deis carrers del mateix. -Comunicació entre les regidories d'educació deis ajuntaments de Roda de Ter i de Les Masies de Roda i la direcció de cada centre docent, per informar-los sobre estat de carrers, accessos i previsions meteorológiques.
1.2. -Segons la informació disponible i amb I'acord de les direccions dels centres i els regidors corresponents, es decidirà la continuitat o suspensió de les classes. ( Cal diferenciar anar a buscar els alumnes de tancar el centre). - S'hauria de preveure la necessitat de tenir un servei d'entrepans pels alumnes que s'hagin de quedar forçosament al menjador escolar perquè el servei de catering dels centres no funcioni.
1.3. -Transmissió a través dels mitjans de comunicació (Ràdio Roda 107.6 FM) de la informació disponible, així com la decisió de suspensió de classes, en cas que procedeixi. (freqüència de 15 minuts).
1.4. -Transmetre a la població missatges de tranquil.litat, evitant I'ús de vehicle privat en les proximitats dels centres.
1.5. - Anar mantenint el contacte entre les direccions dels centres i les regidories sobre I'evacuació dels alumnes i estat de les infrastructures dels Centres.


2.-SUPÒSIT DE NEVADA ANTERIOR A L' HORARI LECTIU

2.1. -Els Regidors d'educació han de disposar, durant el període que duri la nevada, d'informació meteorològica, així com de I'estat de les carreteres d'accés al poble i als carrers del mateix. -Comunicació entre les regidories d'educació deis ajuntaments de Roda de Ter i de Les Masies de Roda i la direcció de cada centre docent per informar-los sobre I 'estat dels carrers, accessos i previsions meteorologiques. -Informar per part de les Direccions sobre I'estat dels edificis, la disponibilitat del professorat i tota aquella informació necessària que pugui afectar al normal funcionament de I'escola. Aquesta informació ha de ser transmesa abans de 2/4 de 8 del matí.
2.2. -Segons la informació disponible i amb I'acord de les direccions dels Centres i els regidors corresponents, es decidirà I'inici o suspensió de les classes. Criteris: -Els centres han de tenir les condicions necessàries per a desenvolupar la seva activitat: calefacció, llum, etc. -Els centres han de disposar del professorat necessari per a desenvolupar la seva activitat. -La circulació de vehicles ha de ser I'adequada. -Els accessos als centres han d'estar transitables.
2.3. - Informació a través deis mitjans de comunicació (Radio Roda 107.6 FM) de la informació disponible, així com la decisió de suspensió de classes, freqüencia de 60 minuts .
2.4. -Anar mantenint el contacte entre les direccions dels centre i les Regidories sobre I'estat de les infrastructures dels mateixos.
2.5. -En funció de I'estat de les infrastructures i accessos, es procedirà a I'inici de I'horari lectiu en el dia i hora que procedeixi.

Vegeu també el protocol d'activitats de nevades de l'IES Miquel Martí i Pol a la seva web


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31